تعمیرات مبل مهر

تعمیر کف صندلی

تعمیرات جزئی مبلمان

تعمیرات جزئی مبلمان : تعمیر کف صندلی، گرفتن لقی مبلمان و تقویت کلاف ( اسکلت ) مبل، رویه کوبی جزئی


مبل مهر : مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل