تعمیرات مبل مهر

بازیافت مبلمان

مبلمان و محیط زیست

آیا می دانستید دورانداختن صندلی یا مبلمان قدیمیتان می تواند تاثیر منفی بر محیط زیست داشته باشد؟


مرکز تخصصی رویه کوبی و تعمیرات مبل در تهران